BIEDRĪBAS “DAUNA SINDROMS LATVIJA” STATŪTI

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Dauna sindroms Latvija” (turpmāk – Biedrība).

 

2. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veicināt cilvēku ar Dauna sindromu un viņu ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanu Latvijā;

2.1.2. paplašināt iespējas cilvēkiem ar Dauna sindromu iekļauties formālā un neformālā izglītībā un darba tirgū;

2.1.3. aizstāvēt cilvēku ar Dauna sindromu tiesības saņemt pasaules labai medicīniskai praksei atbilstošu veselības aprūpi un rehabilitāciju;

2.1.4. paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par cilvēkiem ar Dauna sindromu, veicinot iekļaujošas sabiedrības veidošanu un toleranci pret diskriminētām iedzīvotāju grupām.

 

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.3. biedrs ar savu darbību kaitē biedrības tēlam un izmanto biedrības vārdu savtīgos nolūkos, kas nesaskan ar biedrības mērķiem.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. veikt brīvprātīgo darbu biedrības mērķu sasniegšanai.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi un var ar pilnvaru deleģēt citu personu. Pilnvaru biedrs izdod rakstveidā.

6.3. Biedru sapulcē var notikt klātienē un attālināti. Balsojumu var pieņemt elektroniski rakstveidā.

6.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā.

6.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

6.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

6.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, divu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

7. Izpildinstitūcija

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem.

7.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

7.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

7.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

7.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības, bet valdes loceklim var apmaksāt tādus izdevumus, kas saistīti ar pienākumu veikšanu biedrības uzdevumā.

7.6. Biedrības gada pārskatu sagatavo kompetents grāmatvedis. Gada pārskatu apstiprina valde un informē par to biedru sapulcē.

 

8. Biedru nauda

8.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 20,00 EUR apmērā.

Dibinātāji Veronika Bašarina un Velga Polinska